Pilates Studio - rad na pilates spravama

ponedeljak, sreda, petak   8h, 9h, 10h, 11h

                                              16h 17h 18h 20h

utorak, četvrtak    9h, 

                             16h 17h 18h

subota   9h, 10h, 11h 

 

Feel Pilates Barre - vežbanje uz baletsku šipku

ponedeljak, sreda, petak 12h

ponedeljak, utorak, sreda,  četvrtak, petak  19h

subota 12h

 

Feel Pilates Mat - pilates na parteru

utorak, četvrtak 20h

 

Bodhi Suspension

utorak, četvrtak 10h

ponedeljak, sreda, petak, subota 18h

 

Joga

subota 13h

RE-MODEL

utorak, četvrtak, subota 11h

ponedeljak, sreda, petak 17h